St. TheobaldusgildeGemaakt door:

Laatst bijgewerkt op :

8-3-2023Geschiedenis:


Het Sint Theobaldusgilde

Omtrent de juiste stichtingsdatum van het Overloonse St. Theobaldusgilde is niets meer bekend, sedert het gilde alle papieren verloor toen, in het jaar 1822, het tegenover de oude kerk gelegen huis van de uit Cuijk afkomstige Peter van Kempen, klompenmaker en winkelier, door brand verwoest werd. Als gildenmeester had hij de gildendocumenten en het zilver in bewaring en met diens woning ging al het gildenmateriaal in vlammen op.


Slechts twee voorwerpen werden teruggevonden: de papegaai en de gildetrom. De eerste vormt vanzelfsprekend thans nog het trotse bezit van het gilde. De papegaai is indertijd door F.v.Beurden gedateerd rond 1400. De trom, waarvan sedert de bevrijding alleen nog de ketel aanwezig is, die onherstelbaar beschadigd werd door granaten, is van veel jongere datum. Het betreft hier een militaire trom, gezien het schild met opschrift. Dit schild, omgeven door enige decoratie, stelt een steigerend paard voor. Onder het schild staat te lezen:

- "1 Bat. - 1e Regt - Nro. 8".

"Nec asperea terrent".

Dit laatste betekent: gevaren schrikken ons niet af, de zinspreuk derhalve van het betrokken regiment. Een deskundige heeft eens als zijn oordeel uitgesproken dat deze trom zou behoord hebben aan een Hannover-regiment. Historisch is dit niet onmogelijk. In de lente van 1815 hebben Hannoveranen behorende tot het leger van Blücher, gebivakkeerd en huisgehouden in Overloon, toen zij op weg waren naar de vlakte van Waterloo in juni 1815. Wellicht is de trom bij het vertrek uit Overloon achter gebleven en is deze op een of andere manier in het bezit van het gilde geraakt.


Het weinige bezit dat het gilde sedertdien verwierf, ging andermaal verloren. Ditmaal in de totale verwoesting van Overloon in september en oktober 1944 ten offer viel. Zo ging het gildevaandel verloren maar de koningsschilden konden, door een kordate Overloonse vrouw onder de ogen van souvenirzoekende tommies gered worden. Een met het gilde sympathiserend inwoner schonk later een nieuw vaandel. Zoals gezegd zijn alle oude documenten van het gilde in de loop der tijden verdwenen. Afschriften bestaan er, voor zover bekend, niet. In het oude archief van Overloon vonden wij echter nog een stuk uit het jaar 1691 van "de Gilt" sprake is. Blijkens dit stuk heeft het St.Theobaldusgilde, blijkbaar goed bij kas, aan de toenmalige gemeente Overloon, gelden uitgeleend.


"Wij Willem Simons en Ceel Jans Schepenen Laemert Guerts ende Tyes Peters Gesworens tot Overloon doen condt tuijgen ende Bartel Jans giltmesters ende haer naer Comelijnge hebben gedaen ende te eijssen aende gemeijnt Overloon een Capitaal Somma van een honderd agtenvijftigh gl Hollands gelt waer den ersten pagt of Intrest sal vervallen wezen S. Andrea 1691".

Verder zijn er nog aantekeningen van omstreeks 1850 tot 1883. Op een los papiertje stond bijvoorbeeld De plaats van Aberam Janssen te Overloon is verschult 3 seiter rog en 7 kanne aan Sentijbaltgelt" en ook "En Krisjaan Wilnis is verschult 2 seiter rog op 1 kanne te Overloon aan Sentijbalt gelt". In 1862 werd een zeker stukje heide "gelegen nabij den schutsboom voor den tijd van vijf en zeventig jaaren" verpacht tegen 20 cent per jaar". In 1864 neemt iemand aan, gedurende 3 jaar tapper te zijn voor "eene belooning van 60 cent per jaar". Op 7 juli 1878 blijkt nog fl. 2,- in kas te zijn.


In die tijd werd de sacramentsprocessie begeleid op sacramentsdag, als ook de processie op de patroonsdag en de processie na 15 augustus. Dit werd later gestaakt, tengevolge van onenigheid met de pastoor over het dansen. Na de donkere periode 1940-1945 kwam het verenigingsleven al weer snel op gang. Met schieten werd gestart en zo ontwikkelden zich langzaam aan ook weer de gildenactiviteiten. Op 29 oktober 1962 werden de eerste nieuwe uniformen ingezegend. Op 30 april werd het eerste schietterrein geopend en op 5 juli 1964 werd een nieuw schietterrein geopend aan de Bossenhoek, dat thans nog steeds als zodanig dienst doet. In 1982 werd het geheel gerenoveerd met nieuwe schietbomen en een “nieuw” tweedehands gebouw. Op 7 april 1963 werden de eerste nieuwe zwaaivendels ingezegend.


Op 13 juni 1970 werd het gildenhuis geopend, dat geheel in eigen beheer werd gebouwd. Het heeft een afmeting van 25 bij 10 meter En bestaat uit een repetitiezaal, een keukentje, een dames- en herentoilet en een klein zoldertje. Later werd er een berging aangebouwd van 25 meter lang en 3 meter breed. Dit gildenhuis is eigendom van het gilde, maar het staat op grond van de gemeente, die in erfpacht is verkregen. Het oefenterrein dat er bij ligt heeft een oppervlakte van 552m. Een gedeelte hiervan is ingezaaid met gras en de rest is een verharde parkeerplaats met een inrit. Op 27 mei 1978 werden voor de tweede maal nieuwe uniformen aangeboden, nu in een geheel ander model dan het vorige, maar wel in dezelfde kleuren. Tevens werd er toen ook een nieuw hoofdvaandel aangeboden, dat exact nagemaakt was van het oude hoofdvaandel. Ook werden er toen nieuwe zwaaivendels aangeschaft, eveneens weer dezelfde als de vorige zwaaivendels. Tenslotte werden er een zilvervest en een koninginnemantel aangeschaft. Op 29 juni 1980 werd er een groots gildenfeest georganiseerd. Aan de optocht namen maar liefst 47 gilden deel.


Op 28 april 2001 werd er een nieuw Gildehuis geopend dat gelegen is aan de Stevensbeekseweg. Het Gildehuis aan de Pastoor van Boxtellaan werd afgebroken en de gemeente liet daar nieuwe woningen bouwen. V.w. het feit dat hier ruim 30 jaar het gildehuis had gestaan, kreeg dit wijkje de naam "De Gildetrom" Deze naam werd op 6 september 2002 onthuld. Het Gildehuis aan de Stevensbeekseweg werd door aannemer Koenen uit Holthees gebouwd. De afwerking van het Gildehuis werd door eigen leden gedaan. Het kreeg de naam "Ut Gildehuus". Het gildehuus bestaat uit een grote zaal met berging, een keuken , een bestuurskamer en een kelder.

Op 28 juni 2003 werd voor de 3e keer het gilde en D.S.B. in nieuwe uniformen gestoken. De kleuren groen, rood bleven wel. Alleen iets ander model.


Op 16 januari 2004 werd Mieke van Soest-Maas, echtgenote van burgemeester van Soest van de Gemeente Boxmeer, geinstalleerd als onze nieuwe beschermvrouwe van het gilde. Zij nam de plaats in van Riek Bouwmans-Maas. Zij was de echtgenote van Burgemeester Bouwmans, Burgemeester van Boxmeer.


Op 28 november 2004 werd voor de eerste maal het indoor vendeltoernooi georganiseerd door het Sint Theobaldusgilde. Dit toernooi heeft dan ook een vervolg gekregen doordat het nu elk jaar door een ander gilde wordt georganiseerd.

Op 19 juni 2005 werd andermaal weer een gildedag georganiseerd in Overloon. Nu was het de verplichte kringgildedag van de Kring Land van Cuyk die we toegewezen hadden gekregen. Op deze dag werd ook het nieuwe hoofdvaandel ingezegend. Het was inmiddels het 3e hoofdvaandel dat ook nu weer exact was nagemaakt van het vorige vaandel. Alleen dat er nu 3 wapens bij waren gekomen.


Het wapen van Overloon, het wapen van de Gemeente Boxmeer en het wapen van de Kring Gilden Land van Cuyk.